Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Backpackers.nl

Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Backpackers B.V.: de eigenaar van de website backpackers.nl, gevestigd aan de Zijdam 6, 1811ME te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89836871;

Reis: elke door Backpackers.nl aangeboden reis, bestaande uit vervoer, verblijf en eventuele andere diensten;

Reisovereenkomst: de overeenkomst tussen Backpackers.nl en de Reiziger, waarbij Backpackers.nl zich jegens betaling verplicht om de Reiziger deel te laten nemen aan een Reis;

Reiziger: de natuurlijke persoon die de Reisovereenkomst aangaat met Backpackers.nl;

Introtravel: de vervoerder, verblijfsverstrekker of andere dienstverlener die door Backpackers.nl is ingeschakeld voor de uitvoering van de Reis.

Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Reisovereenkomsten tussen Backpackers.nl en de Reiziger.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Backpackers.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Een aanbieding of offerte vervalt indien de Reis waarop deze betrekking heeft, niet binnen de daarbij gestelde termijn is geaccepteerd.

Reisovereenkomst
4.1. De Reisovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Reiziger de Reis heeft geaccepteerd en de bijbehorende betaling aan Backpackers.nl heeft verricht.

4.2. Indien de Reiziger de Reisovereenkomst namens een andere Reiziger of Reizigers aangaat, is hij jegens Backpackers.nl solidair aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Reisovereenkomst.

Betaling
5.1. Betaling van de Reis dient te geschieden binnen de daarbij gestelde termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Indien de Reiziger niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is Backpackers.nl gerechtigd om de Reisovereenkomst te ontbinden en de reeds gemaakte kosten aan de Reiziger te verrekenen.

Prijzen en wijzigingen
6.1. De prijzen van de Reizen zijn gebaseerd op de op het moment van de totstandkoming van de Reisovereenkomst geldende prijzen van vluchten, vervoersmiddelen, accommodaties, visumkosten, belastingen en heffingen en wisselkoersen.

6.2. Backpackers.nl is gerechtigd om prijzen te wijzigen indien na het totstandkomen van de Reisovereenkomst één of meer van de in lid 6.1 genoemde kostprijsfactoren wijzigen. Backpackers.nl zal de Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis stellen van deze prijswijziging.

6.3. Indien de prijswijziging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de Reiziger het recht om de Reisovereenkomst te ontbinden zonder kosten. De Reiziger dient dit schriftelijk te melden aan Backpackers.nl binnen 14 dagen nadat de Reiziger van de prijswijziging kennis heeft genomen.

Annulering door de Reiziger
7.1. De Reiziger kan de Reisovereenkomst te allen tijde annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

7.2. Indien de Reiziger de Reisovereenkomst annuleert, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering tot 60 dagen voor vertrek: 15% van de Reisprijs;
  • Bij annulering tussen 60 en 30 dagen voor vertrek: 30% van de Reisprijs;
  • Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor vertrek: 50% van de Reisprijs;
  • Bij annulering binnen 15 dagen voor vertrek: 100% van de Reisprijs.

7.3. Backpackers.nl is gerechtigd om bij annulering door de Reiziger een hoger bedrag aan annuleringskosten in rekening te brengen indien Backpackers.nl aantoont dat zij meer kosten heeft moeten maken dan het percentage dat in lid 7.2 is opgenomen.

Annulering door Backpackers.nl
8.1. Backpackers.nl is gerechtigd om de Reisovereenkomst te annuleren indien:

De minimale deelname aan de Reis niet is bereikt;
Er om welke reden dan ook niet aan de Reis kan worden voldaan;
Er om welke reden dan ook gegronde redenen bestaan om aan tenemen dat deelname aan de Reis voor de Reiziger of anderen een onaanvaardbaar risico oplevert.

8.2. In geval van annulering door Backpackers.nl zal de Reiziger zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen voor vertrek, hiervan in kennis worden gesteld. Backpackers.nl zal in dat geval de reeds betaalde Reisprijs aan de Reiziger terugbetalen.

Wijziging door Backpackers.nl
9.1. Backpackers.nl is gerechtigd om na het totstandkomen van de Reisovereenkomst wijzigingen aan te brengen in de Reis, mits deze wijzigingen niet van essentieel belang zijn en de Reiziger niet in redelijkheid kan worden verweten dat hij aan de Reisovereenkomst vasthoudt.

9.2. Indien Backpackers.nl wijzigingen aanbrengt in de Reis, zal zij de Reiziger hier zo spoedig mogelijk over informeren.

Verplichtingen van Backpackers.nl
10.1. Backpackers.nl is verplicht om de Reis uit te voeren conform de Reisovereenkomst en de daarbij behorende Reisbeschrijving.

10.2. Indien de Reis niet kan worden uitgevoerd conform de Reisovereenkomst, zal Backpackers.nl zich inspannen om samen met de Reiziger een oplossing te vinden.

Verplichtingen van de Reiziger
11.1. De Reiziger is verplicht om zich te houden aan de op de Reis van toepassing zijnde regels en voorschriften, waaronder maar niet beperkt tot de regels van de vervoersmaatschappijen en accommodatie-eigenaren.

11.2. De Reiziger is tevens verplicht om zich te houden aan de wettelijke voorschriften en regels van het land waar de Reis plaatsvindt.

Aansprakelijkheid
12.1. Backpackers.nl is niet aansprakelijk voor schade, letsel of overlijden van de Reiziger ten gevolge van oorzaken die niet toe te rekenen zijn aan Backpackers.nl of aan Introtravel, of die te wijten zijn aan omstandigheden die Backpackers.nl of Introtravel niet konden voorzien of waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn.

12.2. Backpackers.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade, letsel of overlijden van de Reiziger ten gevolge van het niet nakomen van verplichtingen door de Reiziger.

12.3. De aansprakelijkheid van Backpackers.nl en Introtravel is beperkt tot het bedrag dat in deze algemene voorwaarden is opgenomen of, indien dit hoger is, tot het bedrag dat volgens de Wet op de Reisorganisatie en Reisbemiddeling kan worden verhaald.

12.4. Backpackers.nl en Introtravel zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde inkomsten of gederfde winst.

Klachten
13.1. Indien de Reiziger een klacht heeft over de Reis, dient hij deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugkomst, schriftelijk aan Backpackers.nl te melden.

13.2. Indien de Reiziger een klacht heeft over de uitvoering van de Reis, dient hij deze ook direct aan Introtravel te melden.

13.3. Indien de Reiziger een klacht heeft die niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de Reiziger zich wenden tot de Geschillencommissie Reisbranche (SGC). De Reiziger kan hiervoor contact opnemen met de SGC via info@sgc.nl of via www.sgc.nl.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op alle Reisovereenkomsten tussen Backpackers.nl en de Reiziger is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de Reisovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Backpackers.nl.

Slotbepalingen
15.1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige deel van de voorwaarden volledig van toepassing. Backpackers.nl en de Reiziger zullen dan in overleg treden om te komen tot een vervangende bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien Backpackers.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Backpackers.nl in enig opzicht het recht zou verliezen om in andere gevallen de bepalingen daarvan wel op te leggen.

  • Google Analytics
  • Session Cookies

Google Analytics

Google Analytics

Session Cookies

Sessies